Ημερολόγιο

Ιούνιος.2023
11
Κυριακή
04:20
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 1

Εβδομάδα 263

Μήνας 486

Σύνολο 437748

Το περιοδικό μας...

Ψήφισμα 18ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου

 

Το 18ο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., οι εργασίες του οποίου διεξήχθησαν στις 25 & 26 Νοεμβρίου 2009 στην Αθήνα, μετά από γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση, ΕΝΕΚΡΙΝΕ το ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται θεσμικά, οικονομικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά αιτήματα των οποίων η άμεση διευθέτηση, λύση και ικανοποίησή από τους αρμόδιους Κυβερνητικούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη για την επαγγελματική και οικονομική διασφάλιση, την κοινωνική και ηθική καταξίωση του αστυνομικού προσωπικού, καθώς και τη θωράκιση του επαγγέλματος μας από τους παντοειδείς κινδύνους που το περιστοιχίζουν, με θεσμούς διαφάνειας, ισονομίας και αξιοκρατίας.

  

ΘΕΣΜΙΚΑ

 

α. Χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ”.
β. Τροποποίηση και κατάργηση των δυσμενών διατάξεων του Π.Δ. 120/2008 ( Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο ).
γ. Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. με κατευθύνσεις, στρατηγική, γενικές αρχές, στόχους, κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης, χρονικά στάδια υλοποίησης, εκπαίδευση και ενημέρωση των φορέων και της κοινωνίας για τις επιχειρούμενες αλλαγές και ανακατανομή της Οργανικής τους Δύναμης, με βάση τα νέα πληθυσμιακά και εγκληματολογικά δεδομένα.
δ. Επαναπροσδιορισμός της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό των προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους (επανεξέταση της στοχοθέτησης κ.λ.π.) και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με προληπτικά μέτρα σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις.
ε. Θεσμοθέτηση ρεαλιστικού και αξιοκρατικού Συστήματος Κρίσεων – Προαγωγών και εξασφάλιση αντικειμενικότητας και πλήρους διαφάνειας, με την συμμετοχή εκπροσώπων μας στα οικεία Συμβούλια Κρίσεων – Προαγωγών.
στ. Θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων στελεχών, (κατά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας), ήτοι ανώτατος χρόνος παραμονής στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας (τουλάχιστον στο σύνολο των ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριών ανέλιξης, σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπιση των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας
ζ. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των Κανονισμών του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους.
η. Βελτίωση του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 3686/2008 για το Βαθμολόγιο, με την θεσμοθέτηση επετηρίδας για τους προαγόμενους Ανθυπαστυνόμους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ και την τροποποίηση του άρθρου 8 του ανωτέρου Νόμου, ώστε οι από το Τ.Ε.Μ.Α. προερχόμενοι Α/ Β ΄, Α/Α΄ και Α/Υ΄ που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας να λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και Υποστρατήγου αντίστοιχα .
θ. Θεσμοθέτηση νέου αξιοκρατικού και δίκαιου νομικού πλαισίου για τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, που θα αντιμετωπίζει τα χρόνια οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά και επιστημονικά προβλήματά τους και άμεση εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος.
ι. Θεραπεία των αρνητικών για το αστυνομικό προσωπικό συνεπειών του νόμου 3169/2003.
ια. Ίδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων σε όλες τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας..
ιβ. Βελτίωση και τροποποίηση του αστυνομικού εκπαιδευτικού συστήματος, με κατάργηση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης στα στρατόπεδα, με πραγματική ενσωμάτωση των Παραγωγικών Σχολών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και αύξηση του αριθμού εισακτέων στις Αστυνομικές Σχολές προς αναπλήρωση των κενών που δημιουργήθηκαν λόγω της αθρόας συνταξιοδότησης αστυνομικών τα τελευταία χρόνια. Συνεχής επιστημονική και επαγγελματική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των αστυνομικών της ΕΛ.ΑΣ.
ιγ. Γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους Αξιωματικούς με επίδοση αντιγράφων κατά την γνωστοποίηση της βαθμολογίας.
ιδ. Συμπλήρωση – τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 2265/94 προς διασφάλιση αδιατάραχτης λειτουργίας των Ενώσεών μας σύμφωνα με τις προτάσεις μας.
ιε. Αναβάθμιση του Κ.Ι.Θ. σε Δ/νση Υγειονομικού Βόρειας Ελλάδας, σύσταση και λειτουργία Α.Ε.Υ. Βορείου Ελλάδος.
ιστ. Προκήρυξη θέσεων υγειονομικών Αξιωματικών στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων.
ιζ. Ρύθμιση θεμάτων στεγαστικής πολιτικής για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και επέκταση των ευεργετημάτων που ισχύουν για όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου στις παραμεθόριες περιοχές .(επιδότηση επιτοκίου για αγορά κατοικίας, επιδότηση ενοικίου κλπ).
ιη. Επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας των κατασκηνώσεων του Ιδρύματος ‘‘Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας’’, ώστε, να συμμετέχουν τα παιδιά των αστυνομικών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των γονέων τους.
ιθ. Αποδέσμευση βαθμοφόρων από την εξωτερική φρούρηση των Σωφρονιστικών καταστημάτων και μέχρις ότου πραγματοποιηθεί χορήγηση και σε αυτούς ανθυγιεινού επιδόματος αντίστοιχου με αυτό που λαμβάνουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης .
κ. Μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 275,409 – 413,417 – 429 του Κ.Π.Δ., (αυτόφωρη διαδικασία) , σε βάρος αστυνομικών, στις περιπτώσεις που ενεργούν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
κα. Τροποποίηση του άρθρου 18 Π.Δ. 100/2003 ώστε το δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Μεταθέσεων που εξετάζει τις προσφυγές των μετατιθέμενων να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που συνθέτουν το Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
κβ. Αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προσωπικού με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.Ν.Α. και το Ναυτικό Νοσοκομείο. Κατάργηση της σειράς προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι ημών.
κγ. Ενεργοποίηση του Π.Δ. 373/2002 με την προκήρυξη νέων αλλά και με την κάλυψη των ήδη υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων ( Κτηνιάτρων – Νομικών ) από τους υπηρετούντες στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας Αξιωματικούς και λοιπό Αστυνομικό Προσωπικό γενικών καθηκόντων, πρόσληψη ιδιωτών άρτια καταρτισμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορέσουν να στηρίξουν αυτό το πεδίο δράσης και να στελεχώσουν νέες ειδικές στον τομέα αυτό Υπηρεσίες, που δύνανται να δημιουργηθούν.
κδ. Να συνεχιστεί και για τα ακαδημαϊκά έτη 2010 – 2011 και εντεύθεν το καθεστώς της καθ’ υπέρβαση ( του καθοριζομένου κάθε φορά αριθμού εισακτέων ) εισαγωγής χωρίς εξετάσεις Ανθ/μων στο Τ.Ε.Μ.Α. ( Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθ/μων ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 8 του Ν. 3387/2005 εφόσον τούτοι κατέχουν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ( Πανεπιστημίων και ειδικών τμημάτων Τ.Ε.Ι. όπως αυτά θα καθορισθούν ) και πληρούν και τις λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις ( όρια ηλικίας και ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή ), ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας τους στο βαθμό του Ανθ/μου.
κε. Απορρίπτουμε τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας. Απαιτούμε άμεση ενημέρωση για τις αλλαγές που εξαγγέλλονται ότι θα γίνουν ( Πειθαρχικό Δίκαιο, Κρίσεις – Προαγωγές κ.τ.λ. ) και συμμετοχή μας στις επιτροπές που θα συστηθούν ειδικά για το σκοπό αυτό.
κστ. Ζητάμε τη λήψη αποφάσεων τώρα για τη διασφάλιση των αστυνομικών από τους παντοειδείς κινδύνους που τους περιβάλλουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.
κζ. Να υπάρξει αναπλήρωση των Διοικητών Αξιωματικών από τον Υποδ/τη ή άλλον Αξ/κό ή άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που αυτοί διατίθενται με διαταγή σε μέτρα εκτός της περιοχής ευθύνης της Υπηρεσίας τους ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, υπηρεσιακές Επιτροπές, εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες, διότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε δύο ρόλους ταυτόχρονα με αποτελεσματικότητα.
κη. Θεσμική θωράκιση της θέσης του Αξ/κού – Διοικητή με θεσμοθέτηση ελάχιστου χρόνου παραμονής, δικαίωμα επιλογής των άμεσων συνεργατών του, εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή του κατά βάση από πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του ως μάνατζερ της υπηρεσιακής μονάδας που διοικεί με ανάλογη οικονομική ανταμοιβή.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


α. Βελτίωση του υπάρχοντος μισθολογίου, όπου θα προβλέπεται εισαγωγικός Β.Μ. 1300€ στον βαθμό του Αστυφύλακα, με την παράλληλη σταδιακή ενσωμάτωση επιδομάτων σ’ αυτόν και αναπροσαρμογή των ισχυόντων συντελεστών σε αναλογία 1 προς 3, από το βαθμό του Αστυφύλακα μέχρι του Αντιστράτηγου.
β. Επέκταση του Επιδόματος Διοίκησης σε όλους τους Αξιωματικούς και διπλασιασμός του ήδη χορηγούμενου ποσού ανά κατηγορία Αξιωματικών.
γ. Αύξηση της αποζημίωσης για την πέραν του 5νθημέρου εργασία σε 90 ευρώ.
δ. Αναπροσαρμογή της νυχτερινής αποζημίωσης στα 5 ευρώ την ώρα.
ε. Χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν του θεσμοθετημένου εβδομαδιαίου χρόνου απασχόληση και για την πρόσθετη εργασία των Διοικητών Αξιωματικών που τελούν σε διαρκή ετοιμότητα, δυνάμει του Π.Δ. 254/2003.
στ. Θεσμοθέτηση Επιδόματος Παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών.
ζ. Ενιαιοποίηση του τρόπου αποζημίωσης και προκαταβολή του συνόλου της εκτός έδρας αποζημίωσης, για αποσπάσεις – προσωρινές μετακινήσεις.
η. Αποζημίωση των Αξιωματικών που υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχολές και διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα αστυνομικής φύσης, όπως και στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, αστυνομικό ή μη.
θ. Αναπροσαρμογή του χορηγούμενου ποσού για την αναπλήρωση του εισοδήματος στους παθόντες κατά την εκτέλεση και ένεκα της υπηρεσίας Αστυνομικούς από 100 σε 300 ευρώ.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

 

α. Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των ασφαλιστικών μας Ταμείων από την εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων, τη βεβαίωση διοικητικών - τροχονομικών παραβάσεων, την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων.
β. Βελτίωση των παροχών των Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης, Ε.Τ.Ε.Χ. – Τ.Α.Υ.Α.Π.
γ. Κρατική επιχορήγηση των Ασφαλιστικών μας Ταμείων προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα καταβολής του εφάπαξ και των μερισμάτων.
δ. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας και καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια διαχωρισμού του Μ.Τ.Σ. σε δύο Ταμεία ( Στρατού και Αστυνομίας ). Απαιτούμε την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ταμείου, την άμεση εξεύρεση λύσης για τη βιωσιμότητά του και την αλλαγή της ονομασίας του από Μετοχικό Ταμείο Στρατού σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού – Αστυνομίας.
ε. Ουδεμία αλλαγή προς το δυσμενέστερο του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού μας συστήματος που απεργάζεται η Κυβέρνηση ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. Είναι η πέμπτη φορά που σε διάστημα 19 ετών επιχειρείται αλλαγή του, πάντα επί το δυσμενέστερο για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν φέρουν ευθύνη για τον εκτροχιασμό των ελλειμμάτων των Ασφαλιστικών Ταμείων.

 

Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε


Τολμηρές αποφάσεις Τ Ω Ρ Α για την ΕΛ.ΑΣ.


ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

 

Αταλάντευτα και σταθερά για μια Νέα Αστυνομία
που θα ανταποκρίνεται στην αποστολή της
με σεβασμό στον πολίτη


Π Ρ Ο Σ Β Λ Ε Π Ο Υ Μ Ε

 

Σε μια νέα περίοδο γόνιμου διαλόγου και θετικών αποτελεσμάτων

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2009

 

 

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...