Ημερολόγιο

Ιούνιος.2024
17
Δευτέρα
09:32
BuaXua Calendar

Επισκέπτες

Σήμερα 43

Εβδομάδα 43

Μήνας 7735

Σύνολο 490797

Το περιοδικό μας...

ΕΡΓΑΣΙΑ JOSE GALDON ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ

Ως υπεύθυνος να εκπληρώσω την αποστολή που ανέλαβα, στα πλαίσια των ειδικών αρμοδιοτήτων που μου έχουν ανατεθεί από το Εκτελεστικό Γραφείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων, έπρεπε να εκπονήσω μια μελέτη το περιεχόμενο της οποίας θα διαπνεόταν από σύγχρονες ιδέες και σκέψεις: Θα έπρεπε από την μία πλευρά να αναφερθώ στην νοητική εικόνα της ουσίας καθώς και στο σύνολο των ιδιοτήτων και των γνωρισμάτων που διαμορφώνουν και απαρτίζουν την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας του 21ου αιώνα και από την άλλη πλευρά να εξετάσω διεξοδικά την αποστολή, την επιλογή, την κατάταξη, καθώς και την εκπαίδευση των αστυνομικών με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας ευρύτερης και αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής συνεργασίας.
Για τον σκοπό αυτό έκρινα αναγκαίο εν πρώτοις να συντάξω κάποια ερωτηματολόγια τα οποία ο Γενικός Γραμματέας διένειμε κατά τον απαιτούμενο τρόπο σε όλες τις αντιπροσωπείες μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων. Είμαι όμως υποχρεωμένος να σας γνωστοποιήσω ότι η συνεργασία ήταν ανομοιογενής, δεν πραγματοποιήθηκε δηλαδή σε ισότιμη βάση. Χωρίς όμως να θέλω να ασχοληθώ ενδελεχώς με το θέμα αυτό και να αναφέρω αναλυτικά ποιες Οργανώσεις ανταποκρίθηκαν και ποιες όχι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αντιπροσωπείες εκείνες που συμμετείχαν.
Με την κατάρτιση του ερωτηματολογίου προσπάθησα να αποκτήσω μια σφαιρική ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στα Αστυνομικά Σώματα των χωρών μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων, τη φύση , τη δομή τους (στρατιωτική ή πολιτική), την αποστολή τους, τον τρόπο επιλογής και κατάταξης των υποψηφίων, την επαγγελματική προαγωγή του αστυνομικού προσωπικού, τις υφιστάμενες εύθραυστες ή επισφαλείς ισορροπίες στην, εντός των συνόρων της κάθε χώρας, συνεργασία καθώς και την έκθεση των προβλημάτων αυτών στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θεώρησα αναγκαία την αναδίφηση σε προγενέστερα συγγράμματα και κείμενα, ενώ ως σημεία αναφοράς των συλλογισμών μου υπήρξαν επίσης και τα Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων στα οποία και επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η Αστυνομία ως Θεσμός στην Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει πολιτικό χαρακτήρα.
Το βιβλίο του MEYZONNIER Patrice, με τον τίτλο "Οι Αστυνομικές Δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση" με βοήθησε άμεσα και αποτελεσματικά στην μελέτη αυτή.
Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην σημαντική συνεργασία που είχα με τον κύριο Carlos CANELO BARRADO, Αστυνομικό Επιθεωρητή της Ισπανικής Αστυνομίας, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην μελέτη αυτή με την διδακτορική του διατριβή για την Αστυνομική Εκπαίδευση.
Θα ήθελα αντίστοιχα να ευχαριστήσω και τον κύριο Joaquin SANCHEZ SANZ, τόσο για την μετάφραση της μελέτης αυτής όσο και για την αξιόλογη συνεργασία του.
Με τις σκέψεις και τις ιδέες αυτές λοιπόν ολοκλήρωσα μια βασική εργασία, προϋπόθεση της οποίας ήταν η μελέτη αξιόπιστων πηγών και πιστεύω ότι θα είναι απαραίτητη σε όλες τις αντιπροσωπείες μέλη γιατί περιέχει πληροφορίες και γνώσεις πολύτιμες τόσο για τη διεξαγωγή των σημερινών συζητήσεων όσο και των μελλοντικών.
Κρίνεται ως απολύτως αναγκαία, για την ενίσχυση και την αποδοτικότητα του Τρίτου Πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ύπαρξη σε κάθε χώρα μέλος ενός Ενιαίου Αστυνομικού Σώματος, το οποίο θα έχει χαρακτήρα καθαρά πολιτικό ενώ στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του θα εμπίπτουν, τόσο η εξασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στο εσωτερικό της χώρας, όσο και η προσφορά του σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο.
Τα Συνταγματικά κείμενα των Δημοκρατικών Ευρωπαϊκών Χωρών αποδίδουν διαφορετικά το σημασιολογικό περιεχόμενο του ορισμού της αποστολής των Στρατιωτικών Δυνάμεων και των Αστυνομικών Σωμάτων.
Οι Στρατιωτικές Δυνάμεις δηλαδή οφείλουν να προασπίζουν την Εθνική Κυριαρχία και την Ανεξαρτησία της Χώρας, να υπερασπίζονται την εδαφική της ακεραιότητα και να προστατεύουν τον Συνταγματικό της Χάρτη, ενώ το Αστυνομικό Σώμα έχει ως αποστολή την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών και την εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών.
Για το λόγο αυτό κρίνουμε ως αναιτιολόγητη και ανεξήγητη την ύπαρξη στρατιωτικοποιημένων αστυνομικών δυνάμεων, καθώς και την οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση στο κοινωνικό σύνολο.
Οι Στρατιωτικοποιημένες Αστυνομικές Δυνάμεις είναι ένα όργανο επιβολής ενός κοινωνικού προτύπου, διακριτικό γνώρισμα του οποίου αποτελεί η καθολική εφαρμογή στην Χώρα συγκεκριμένων πολιτιστικών και ηθικών κανόνων.
Στα Δημοκρατικά Κράτη στα οποία η εξουσία πηγάζει από τον ίδιο τον λαό και ασκείται προς όφελος του, ο καθορισμός του αστυνομικού προτύπου πραγματοποιείται από την ίδια την κοινωνία και όχι αντιθέτως και μόνο μια πολιτισμένη κοινωνία δικαιούται μια αστυνομία με χαρακτήρα πολιτικό.
Οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι στα πιο προηγμένα κράτη η αστυνομία αποτελεί μηχανισμό μετατροπής των κοινωνικών μορφών και ιδιοτήτων.
Στον Ευρωπαϊκό χώρο η Αστυνομία δεν αποτελεί πλέον ένα αυστηρό όργανο καταστολής, ή ένα διωκτικό μέσο των μειονοτήτων.
Η αστυνομία διαμορφώνεται και προσαρμόζεται όλο και περισσότερο σε μια στρατηγική ανάλυσης της κοινωνικής πραγματικότητας και των κοινωνικών αλλαγών.
Ο νέος ρόλος των Αστυνομικών Σωμάτων είναι ο ρόλος του Σημαιοφόρου των Δημοκρατικών Συνταγμάτων , του υπερασπιστή των μειονοτήτων, του προστάτη της δικαιοσύνης σε μια πολυπολιτισμική και πολύγλωσση κοινωνία όπως η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ .
Η Αστυνομία αποτελεί μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας της κοινωνίας, μιας διαδικασίας που αναμφισβήτητα δεν θα παύσει ποτέ να υφίσταται.
Τα Αστυνομικά Σώματα με στρατιωτική οργάνωση δεν θα κατορθώσουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εξελισσόμενου αυτού κοινωνικού κυττάρου, αφού όπως γνωρίζουμε ο συγκεκριμένος αυτός τρόπος δραστηριοποίησης προκαλεί διαχωρισμό αστυνομίας και πολιτών και αποτελεί δυσοίωνο παράγοντα για την αποτελεσματικότητά της.
Άρρηκτα συνδεδεμένη με την αποστρατικοποίηση των αστυνομικών σωμάτων είναι η αναγνώριση του δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και της ελευθερίας της έκφρασης στα μέλη των αστυνομικών σωμάτων.
Δύσκολα θα μπορούσαμε να αναθέσουμε στην Αστυνομία το ρόλο της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών τη στιγμή που δεν τα αναγνωρίζουμε στα ίδια τα μέλη της.
Η παγιοποίηση της αντιθέσεως αυτής έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση ενός κλίματος καθαρά νευρωτικού το οποίο δεν επιδρά αποτελεσματικά στην αποστολή που οι αστυνομικοί καλούνται και οφείλουν να εκπληρώσουν.
Μόνο τα Αστυνομικά Σώματα που λειτουργούν ως ελεύθερες και ανοιχτές οργανώσεις, συνυφασμένα με τον κοινωνικό ιστό στον οποίο ανήκουν, θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στο κοινωνικό σύνολο, να συντονιστούν με τις κοινωνικές αλλαγές και να λειτουργήσουν ως μηχανισμοί που θα δύνανται να απαντούν ικανοποιητικά και αδιάλειπτα σε κάθε αίτημα των πολιτών για ασφάλεια.
Συνοπτικά η δράση της αστυνομίας προσδιορίζεται από την συνύπαρξη των τριών ρημάτων: ειδικεύομαι , προσεγγίζω (Αστυνομίας της γειτονιάς), συνεργάζομαι.
Η Προσέγγιση (Αστυνομία της "γειτονιάς"): Για τον αστυνομικό της γειτονιάς ή της κοινότητας ( Αστυνομία της Γειτονιάς )το πιο σημαντικό μέρος της αποστολής του είναι η προληπτική δράση, ο αποκεντρωτισμός, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης με προσωπική παρέμβασή και διαμεσολάβησή στη ζωή της κοινότητας για την οποία είναι υπεύθυνος.
Μέσα λοιπόν στα κοινοτικά πλαίσια εξασφαλίζει τη δημόσια τάξη και παρεμβαίνει μεταξύ των διάφορων προσώπων ή αρχών.
Η δράση που αναπτύσσουν έχει προληπτικό χαρακτήρα και μια από τις ιδιαιτερότητές της αποτελεί η εκ των προτέρων εκτίμηση των υπαρκτών δεδομένων, ενώ η επίλυση των προβλημάτων για την εξασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών πραγματοποιείται με την αποκλειστική προσωπική τους δραστηριοποίηση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αποκέντρωση .
Η Εξειδίκευση: Ο αγώνας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, οι έρευνες καθώς και η εξάρθρωση των υπό οποιαδήποτε μορφή παράνομων οργανώσεων, συνεχίζει να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της επαγγελματικής, εξειδικευμένης και συγκεντρωτικής αστυνομίας.
Η Συνεργασία: Μόνο μια αστυνομία εξειδικευμένη και με χαρακτήρα συγκεντρωτικό μπορεί να υποστηρίξει την Συνεργασία τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές επίπεδο.
Από τη μελέτη αξιόπιστων στοιχείων συνάγεται ως άμεσο συμπέρασμα και επαληθεύεται το γεγονός της μεγάλης αποτελμάτωσης που παρουσιάζει ο συντονισμός και η εναρμόνιση των αστυνομικών δυνάμεων, στο Εσωτερικό των Χωρών που διαθέτουν περισσότερα από ένα Αστυνομικά Σ ώματα.
Επιπροσθέτως σε πολλές χώρες παρατηρείται το φαινόμενο, το ένα από τα υφιστάμενα αστυνομικά σώματα να διατηρεί την στρατιωτική του φύση έναντι κάποιου άλλου ή κάποιων άλλων αστυνομικών σωμάτων με χαρακτήρα πολιτικό.
Τα Συντονιστικά Όργανα που σχηματίστηκαν κρίνονται ως ακατάλληλα και ανωφελή.
Η κατάσταση αυτή κρίθηκε από τις Κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αναιτιολόγητη.
Για τον λόγο αυτό στις Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης , εφόσον αποδεδειγμένα πλέον διαπιστώθηκε η ύπαρξη προβλήματος στην συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες Αρμόδιες, για την εφαρμογή και την έρευνα των νόμων, Αρχές, προτείνεται η ίδρυση Εθνικών Σημείων με απώτερο στόχο την διευκόλυνση των ανταλλαγών.
Οφείλουμε λοιπόν να προβούμε σε ριζική μετατροπή της αναχρονιστικής μορφής των Στρατιωτικοποιημένων ή Ψευδο-στρατιωτικοποιημένων Αστυνομικών Σωμάτων. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη η συνένωση των Αστυνομικών Σωμάτων των Χωρών και η δημιουργία ενός μεγάλου και ε ν ι α ί ο υ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ , η μορφή του οποίου θα συντελεί στην αποτελεσματική και επιτυχή δραστηριοποίησή του.
Η συνένωση αυτή θα πρέπει να πραγματωθεί τόσο στο εσωτερικό των χωρών, στις Αστυνομίες των Κοινοτήτων και στις Αστυνομίες τις Εξειδικευμένες όσο και στον Ευρωπαϊκό Αστυνομικό και Δικαστικό Χώρο με την δημιουργία μιας αυθεντικής αστυνομίας.
Οι πολιτικοί, με βάση το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης των Αστυνομικών Σωμάτων οφείλουν να ασχοληθούν συστηματικά και ανελλιπώς με την αναζήτηση μιας νέας ποιοτικής εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού και να συμβάλλουν δυναμικά στην επαγγελματική του καταξίωση και αναγνώριση μέσω ενός δίκαιου προαγωγικού συστήματος .
Από τη μελέτη επίσημων πληροφοριών και στοιχείων επιβεβαιώνεται ότι οι διάφορες Ευρωπαϊκές Αστυνομίες βρίσκονται γενικά στην διαδικασία ανανέωσης, μεταβολής και μεταβάσεως σε νέες ουσιαστικότερες και αποτελεσματικότερες δομές οι οποίες θα καθορίζονται από τις έννοιες "γνωρίζω να σκέφτομαι" και "τεχνογνωσία". Πρόκειται για μεταβολές του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης των αστυνομιών και μεταβάσεις σε νέα σχήματα που θα εξασφαλίζουν την επαγγελματική ικανότητα των αστυνομικών υπαλλήλων.
Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις Παραδοσιακές Ακαδημαϊκές μεθόδους της Θεωρητικής Εκπαίδευσης και να προσφέρουμε στους ευρωπαίους πολίτες παραγωγικές αστυνομικές υπηρεσίες, ικανές να ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε αίτημα των πολιτών, προασπίζοντας την ασφάλειας τους και έχοντας τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις όλο και πιο πολύμορφες και βίαιες μορφές του ευκαιριακού ή οργανωμένου εγκλήματος. Σε όλους τους φορείς -τομείς- (τομέας ειδικών αναλυτών, πολιτικοί φορείς αρμόδιοι για την κυβερνητική ασφάλεια, τομείς συμβουλευτικών και εισηγητικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) παρατηρείται σύμπτωση θέσεων, όλες οι απόψεις δηλαδή συγκλίνουν στην αναγκαιότητα να δραστηριοποιηθούν προκειμένου να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο αστυνομικό δυναμικό, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ο εγκλιματισμός και η εναρμόνισή του με την συνεχώς μεταβαλλόμενη σύγχρονη κοινωνική και επαγγελματική πραγματικότητα.
Για τον λόγο αυτό οι πολιτικοί που είναι επιφορτισμένοι με τα θέματα εκπαίδευσης των Αστυνομικών Σωμάτων οφείλουν να ευαισθητοποιηθούν και να προσανατολισθούν στον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα που σημειώνεται στο κοινωνικοοικονομικό δυναμικό παροτρύνοντας παράλληλα όλες τις χώρες να ακολουθήσουν την ίδια πορεία.
Η Κατάταξη: Σε όλα σχεδόν τα Ευρωπαϊκά Αστυνομικά Σώματα υπάρχουν περισσότερα από ένα εισαγωγικά συστήματα.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να αντιτεθούμε στην θεωρία που υπερασπίζει την ύπαρξη ενός μοναδικού συστήματος εισαγωγής στα Αστυνομικά Σώματα.
Για την επίτευξη της ανάπτυξης και της εξέλιξης των δομών της Ιεραρχίας απαιτείται η παρουσία ξεχωριστών φυσιογνωμιών, προσωπικοτήτων με ιδιαίτερο προφίλ και με προϋπάρχουσα εκπαίδευση.
Θα πρέπει να εναντιωθούμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια να βρεθούμε πίσω από το προσκήνιο της πολιτικής της κατάταξης.
Αναμφισβήτητα θεωρείται ως απολύτως απαραίτητος ο εμπλουτισμός , που στην οργάνωση των αστυνομιών σημαίνει ύπαρξη υπαλλήλων οι οποίοι για να αποκτήσουν μια κατάλληλη αστυνομική εκπαίδευση ακολουθούν ένα συνδυαστικό σύστημα εκμάθησης, μέσω μιας διδακτικής διαδικασίας στην οποία εναρμονίζονται ακαδημαϊκές γνώσεις μεσαίου και ανώτερου επιπέδου, με γνώσεις νομικού περιεχομένου, οικονομικές, επιστημονικές, γνώσεις πληροφορικής κ.λ.π., οι οποίες χρησιμεύουν στην βελτίωση της οργάνωσης και καθιστούν δυνατή την αντιμετώπιση της αυξανόμενης και πολύμορφης εγκληματικής δραστηριότητας.
Αρκετές φορές έχουμε δηλώσει ότι σε κάποιες περιπτώσεις όπου η επιλογή και η εισαγωγή στα αστυνομικά σώματα πραγματοποιείται σε δύο ή τρία επίπεδα διαπιστώνεται μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ανώτατο προσωπικό (πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) και στους απλούς αστυνομικούς υπαλλήλους.
Κατά συνέπεια, η διαφορετικότητα αυτή του κοινωνικομορφωτικού επιπέδου των δύο αυτών ομάδων μας εμποδίζει να τις αντιμετωπίζουμε σαν μία ενότητα συγκροτημένη. Αλλά εάν πράγματι πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός Αστυνομικού Σώματος το οποίο θα συνδυάζει επιτυχώς και τις τρεις πτυχές του κοινωνικού του έργου: προσέγγιση της κοινότητας, εξειδίκευση, συνεργασία, τότε θα πρέπει αναμφισβήτητα να διαθέτουμε αστυνομικούς με ξεχωριστή προσωπικότητα, των οποίων το σύνολο των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους θα είναι ποιοτικό, ενώ παράλληλα θα διαθέτουν υπευθυνότητα.
Το πρόβλημα της υποτιθέμενης αυτής έλλειψης συγκροτημένης ενότητας θα μπορούσε να επιλυθεί με την αναβάθμιση του επιπέδου και με την καθιέρωση ως βασικό κριτήριο για την εισαγωγή στις χαμηλές βαθμίδες των Αστυνομικών Σωμάτων την υποβολή πιστοποιητικού σπουδών. Μέχρι σήμερα σχεδόν σε όλες τις χώρες ως απαραίτητο και υποχρεωτικό τυπικό προσόν για την εισαγωγή στις χαμηλές βαθμίδες των αστυνομικών σωμάτων απαιτείται η κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά όμως το 60% των επιτυχόντων στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι ήδη κάτοχοι πιστοποιητικών σπουδών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
Συνίσταται κατά συνέπεια η κατοχή ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Baccalaur e at για την εισαγωγή στις χαμηλές βαθμίδες των Αστυνομικών Σωμάτων. Κατ΄ αυτόν τρόπον θα διαθέτουμε αστυνομικό προσωπικό με αναβαθμισμένο μορφωτικό επίπεδο που θα έχει την ικανότητα να εγκλιματίζεται στις άμεσες και συνεχείς απαιτήσεις των πολιτών για την προάσπιση της ασφάλειας του.
Με την ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής θέλουμε να ελαττώσουμε τις κοινωνικοπολιτιστικές διαφορές αποφεύγοντας αντίστοιχα την υποτιθέμενη αυτή έλλειψη της συγκροτημένης ενότητας στον αστυνομικό θεσμό, διευκολύνοντας παράλληλα την επαγγελματική προαγωγή των αστυνομικών και επιτυγχάνοντας την επαγγελματική τους καταξίωση και αναγνώριση.
Για την επίτευξη όμως του στόχου αυτού, για την δημιουργία δηλαδή μιας αστυνομίας το προσωπικό της οποίας θα είναι εναρμονισμένο απόλυτα με το κοινωνικό σύνολο που υπηρετεί είναι αναγκαίο η αστυνομική οργάνωση να μην διαχωρίζεται πλήρως από το Γενικό Εκπαιδευτικό Σύστημα της κάθε χώρα και να παρέχεται στους αστυνομικούς μια άρτια εκπαίδευση, μέσω μιας συστηματικής διαδικασίας μετάδοσης διευρυμένων γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων, το επίπεδο της οποίας θα είναι ισότιμο προς το επίπεδο άλλων επαγγελμάτων.
Εάν δημιουργήσουμε τελικά μια "Αστυνομία της Κοινότητας" το προσωπικό της οποίας θα έχει ήδη αποκτήσει μια γενική μόρφωση και πνευματική κατάρτιση σε συνδυασμό με την κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση στα Εκπαιδευτικά Κέντρα των Αστυνομικών Σωμάτων τότε θα έχουμε αστυνομικούς οι οποίοι εκτός από τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα έχουν θα διαθέτουν επίσης και τις κατάλληλες επαγγελματικές επιδεξιότητες.
Το αποτέλεσμα θα είναι αξιόλογο γιατί κάθε φορά που ο αστυνομικός θα επιτελεί το έργο του, εξασκώντας ένα επάγγελμα που απαιτεί γνώσεις, νοημοσύνη, επικοινωνιακή ικανότητα και ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο, θα έχει συνείδηση των πράξεων και των ενεργειών που αρμόζουν στον χαρακτήρα της αστυνομίας.
Από την άλλη πλευρά, έχει φτάσει πλέον η στιγμή να ανανεώσουμε τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος και να δημιουργήσουμε σε όλες τις Χώρες ένα ΄΄Εθνικό Εκσυγχρονιστικό Σχέδιο Εκπαίδευσης και Εξειδίκευσης΄΄ εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα το οποίο θα έχει ως αντικειμενικό στόχο την εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού που θα γνωρίζει πράγματι τα προβλήματα της κοινότητας και θα μπορεί να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα σε όλα τα πεδία δράσης της.
Θα αναφέρουμε επιγραμματικά την εγκληματικότητα στο Διαδίκτυο, τα κοινωνικοοικονομικά εγκλήματα, την διεθνή τρομοκρατία, την διακίνηση των ναρκωτικών, την κιβδηλεία, την παιδική πορνεία κ.λ.π.
Εδώ και αρκετά χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων έχει προτείνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Σώματος το έμβρυο του οποίου θα μπορούσε να είναι η EUROPOL .
Θα θέλαμε να επαναβεβαιώσουμε το αίτημα αυτό και παράλληλα να δηλώσουμε ότι κρίνεται ως απολύτως αναγκαία η ίδρυση μιας Διεθνής Αστυνομικής Μονάδας η οποία θα μπορεί να μετακινείται σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναπτύσσεται και να λειτουργεί μέσα σ΄ αυτά, έχοντας την δικαιοδοσία και τη δυνατότητα να προβαίνει, όποτε αυτό θεωρείται απαραίτητο σε ανακρίσεις, έρευνες και σε οποιαδήποτε άλλη αστυνομική ενέργεια η οποία θα κρίνεται επιβεβλημένη, ενεργώντας από κοινού με την αστυνομική δύναμη της χώρας στην οποία θα βρίσκεται.
Τα μέλη της θα προέρχονται από τα Αστυνομικά Σώματα τα οποία θα έχουν χαρακτήρα πολιτικό, θα είναι κατώτεροι και ανώτεροι βαθμοφόροι αξιωματικοί και θα επιλέγονται με κριτήρια την ικανότητα και την προετοιμασία τους.
Θα παρέχουν, στα πλαίσια του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Αστυνομικού Ιδρύματος συστηματική εκπαίδευση στο αστυνομικό προσωπικό, εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε αστυνομικούς με υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, ικανούς να σχεδιάζουν σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές μια πολυδιάστατη στρατηγική για την Εσωτερική Ασφάλεια της Ευρώπης η οποία θα μπορεί να αντισταθμίζεται στην εγκληματική δραστηριότητα, μετριάζοντας παράλληλα το αίσθημα της ατιμωρησίας των τρομοκρατών.
Να μπορούν επίσης να εφαρμόσουν μια μεθοδολογία ποικιλόμορφη και ικανή να ελαττώσει ή και να ελαχιστοποιήσει την εγκληματική δραστηριότητα των τρομοκρατικών οργανώσεων σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο, την μαφία, το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και τέλος να αγωνιστούν για την επιτυχής καταπολέμηση των διεθνικών εγκληματικών μεθόδων και να καταρτίσουν ένα προληπτικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της πολυειδούς παραβατικότητας στην ευρωπαϊκή κλίμακα.
Τα Κράτη οφείλουν να ξεπεράσουν το πρόβλημα της έλλειψης μιας ΄΄κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής΄΄ στον τομέα της Ασφάλειας.
Εάν πράγματι επιθυμούμε την δημιουργία ενός χώρου αστυνομικής ασφάλειας με "κοινή πολιτική" χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας θα είναι η λειτουργικότητα, η αποτελεσματικότητα και η επιτυχημένη επιχειρησιακή δραστηριοποίηση, θα πρέπει τα κράτη να διαμορφώσουν μια κοινή σφαιρική αντίληψη, υιοθετώντας συγκλίνουσες -ομοιογενείς απόψεις και θέσεις.
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πρεσβεύουμε ότι τα προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει μεμονωμένα κάποιο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας αγγίζουν.
Ο εγωισμός στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποβεί αναμφισβήτητα ως το μεγαλύτερο λάθος του 21 ου αιώνα.
Οι απειλές σήμερα έχουν χαρακτήρα διεθνικό και χαρακτήρα διεθνικό θα πρέπει να έχει επίσης και η απάντησή μας.( MAYOR OREJA Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας).
Ένα από τα θέματα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο των διεξαγόμενων συζητήσεων και διαβουλεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Αστυνομικών Συνδικάτων με τις κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών του, υπερνικώντας τις τυχόν εκδηλώσεις εναντίωσης ή άρνησης αποδοχής, είναι φυσικά και το θέμα της Εκπαίδευσης των Αστυνομικών.
Θα πρέπει όμως να επιδείξουμε ιδιαίτερη προσοχή σε ένα σημείο, στη μη μετατροπή δηλαδή της συνδικαλιστικής μας δύναμης σε αποσταθεροποιητικό παράγοντα, απειλώντας την υφιστάμενη ισορροπία και τα δεδομένα της σημερινής κατάστασης.
Με άρτια εκπαιδευμένους αστυνομικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα διαθέτουν υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση διευρυμένη σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων τους - ασφάλεια, εξειδικευμένη έρευνα σε εθνικό , ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο - θα αποκομίσουμε σημαντικά οφέλη στον τομέα της εσωτερικής ευρωπαϊκής ασφάλειας, περιορίζοντας την εγκληματική δραστηριότητα, ή και μειώνοντάς την σημαντικά.
Αυτό που για μας ως Συνδικαλιστικό Όργανο, θεωρείται εξίσου σημαντικό είναι η διάθεση μιας πληθώρας δεδομένων και επιχειρημάτων για να μπορέσουμε τελικά να αναθεωρήσουμε και να αναβαθμίσουμε το Εργασιακό Καθεστώς.
Η εσωτερική ευρωπαϊκή ασφάλεια αποτελεί ένα σύγχρονο πρόβλημα και η ευαισθητοποίησή μας ένα ριψοκίνδυνο τόλμημα , αν όμως το ανθρώπινο μεγαλείο καθορίζεται και προσδιορίζεται από την ικανότητα του να πετυχαίνει δύσκολα και τολμηρά εγχειρήματα, τότε θα πρέπει να πείσουμε τους πολιτικούς να τολμήσουν την επίτευξη στόχων υψηλότερων του αναστήματός τους.
Η υλοποίηση του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Προτύπου αποτελεί για μας μια πολύπλοκη περιπέτεια και μία πρόκληση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούμε, πιστεύω όμως ότι είναι περισσότερο ανθρώπινο να τη βιώσουμε, να την αντιμετωπίσουμε, να εκτεθούμε στους κινδύνους της, παρά να εγκαταλείπουμε συστηματικά τα πεδία μάχης.
Το πιο μακρύ ταξίδι τελειώνει πάντα με ένα βήμα, το βήμα που ακόμα δεν τολμήσαμε να κάνουμε, το βήμα που θα πρέπει να κάνουμε.
Τέλος θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι στην Ισπανία οι αστυνομικοί που ανήκουν στο Εθνικό Αστυνομικό Σώμα γιόρτασαν πανηγυρικά το 1999 τα 175 Γενέθλια του αστυνομικού σώματος και με την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου να συγχαρώ τόσο την Ισπανική Αστυνομία όσο αντίστοιχα και τις Αστυνομίες των Χωρών σας που όπως πίστευε και ο ΜΠΑΛΖΑΚ είναι αιώνιες «Οι κυβερνήσεις περνούν, οι κοινωνίες πεθαίνουν, η Αστυνομία είναι Αιώνια».
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Αστυνομικών Συνδικάτων οφείλει να δραστηριοποιηθεί πιο δυναμικά έτσι ώστε αυτές οι ιδέες και οι θέσεις να υλοποιηθούν, γιατί όπως έγραψε και ένας μεγάλος Ισπανός διανοούμενος και φιλόσοφος, ο Jos e ORTEGA Y GASSET
"Κάθε σκέψη χωρίς δράση οδηγεί αναπόφευκτα στη μελαγχολία"

Εύρεση

Τα βιβλία μας...

Οι εφημερίδες σήμερα...