Ανακοίνωση Π.Ο.ΑΞΙ.Α.-Π.Ο.ΑΣ.Υ. για διευκρίνιση για τις κρατήσεις 2% υπέρ αλληλεγγύης και 1% υπέρ ΤΠΔΥ/ΜΤΣ για το 2011

 

Θέμα: «Ζητούνται διευκρινήσεις για τις κρατήσεις 2% υπέρ εισφοράς αλληλεγγύης

           και 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ./Μ.Τ.Σ. για το 2011»


Κύριε Αρχηγέ,


Με το άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3986/1-7-2011 «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 άρθρου 24 του Ν. 4002/22-8-2011 «Τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 2/61158/0022 από 29-8-2011 ΚΥΑ Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και υπ’ αριθμ. Πρωτ. Οικ. 16287/1375 από 7-9-2011 εγκύκλιο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρακρατείται από το σύνολο των μεικτών αποδοχών ενός εκάστου των συναδέλφων ποσοστό 2% υπέρ εισφοράς αλληλεγγύης/ανέργων αναδρομικά από 1-1-2011 και 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ./Ο.Α.Ε.Δ. που με το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 4024/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» αποδίδεται υπέρ Μ.Τ.Σ. για το προσωπικό που είναι εκεί ασφαλισμένο, επίσης αναδρομικά από 1-1-2011.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι κρατήσεις 2% + 1% που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως το μήνα πρώτης εφαρμογής των εν λόγω παρακρατήσεων, κατανέμονται ισόποσα στους εναπομείναντες μήνες του ίδιου έτους, συμπεριλαμβανομένου και του μήνα πρώτης εφαρμογής και συνεισπράττεται με τις εισφορές των μηνών αυτών.
Επειδή οι Ομοσπονδίες μας καθημερινά γίνονται δέκτες σωρείας παραπόνων συναδέλφων ότι τα ποσά των παρακρατήσεων που εμφαίνονται στα αναλυτικά σημειώματά τους δεν αντιστοιχούν με όσα προβλέπονται στους ανωτέρω Νόμους – ΚΥΑ – Εγκυκλίους, παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας εκδοθεί σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος να αναφέρεται αναλυτικά με ποιό τρόπο πραγματοποιήθηκαν οι κρατήσεις και πώς αυτές εμφαίνονται στα αναλυτικά σημειώματα, για να μην υπάρχουν υπόνοιες ότι έγιναν κρατήσεις μεγαλύτερων χρηματικών ποσών από αυτά που αναλογούσαν στους συναδέλφους.


ds poaxia_poasy_no_sfrag