Συνταξιοδοτικά θέματα Αστυνομικού προσωπικού μετά την εφαρμογή του Ν. 3865/2010

 

Με την υπ΄ αριθμ. 27135/0092 από 16-02-2011 ερμηνευτική εγκύκλιό του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, επιχειρεί ερμηνευτική προσέγγιση επί της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 22 του νέου συνταξιοδοτικού νόμου (Ν. 3865/2010), που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Ομοσπονδία μας με τη σειρά της παραθέτει τα βασικά σημεία του νέου συνταξιοδοτικού Νόμου για πληρέστερη

A. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 ορίζονται τα κάτωθι:

α. Όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (24 ½ έτη) μέχρι την 31-12-2010, με βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά περίπτωση, δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος ασφαλιστικός νόμος, ήτοι δε μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τους, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης τους, καθώς και ο χρόνος έναρξης καταβολής αυτής.

β. Επίσης δεν μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και συνακόλουθα ο χρόνος καταβολής αυτής για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (24 ½) έτη μέχρι 31-12-2014.
-Ειδικότερα για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ήτοι έχουν συμπληρώσει 24 ½ έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας:

• το 2011 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 1 ½ επιπλέον έτη.
• το 2012 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 3 επιπλέον έτη.
• το 2013 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 4 ½ επιπλέον έτη.
• το 2014 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 6 επιπλέον έτη.

γ. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (με 24 ½ έτη) μέχρι την 31-12-2014 (λαμβάνοντας υπόψη και τις δεσμεύσεις του προηγούμενου εδαφίου) όποτε και αν ασκήσουν αυτό το δικαίωμα (το 2015, το 2017, το 2020 κ.λ.π.) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και τον χρόνο καταβολής αυτής.

2. Στις διατάξεις της παρ. 3 και 4 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, η σύνταξη τους υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3865/2010 και την δικαιούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε τα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

3. Στις διατάξεις της παρ. 6 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο TEEM ή στην ΕΚΑΜ και εφ’ όσον δεν συμπληρώνουν μέχρι την 31-12-2010 εικοσαετή (ή 18 έτη για όσους έχουν πτητικά) πραγματική υπηρεσία, ούτε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (24 ½ έτη) ο διπλασιασμός του χρόνου σ΄ αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να γίνει πλέον, μόνον, εφ’ όσον συμπληρώσουν εικοσιπενταετη (25ετή) πραγματική υπηρεσία.
-Επισημαίνεται ότι, όσοι από τα ανωτέρω στελέχη έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31-12-2010 εικοσαετή (ή 18 έτη για όσους έχουν πτητικά) πραγματική υπηρεσία και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μπορούν να διπλασιάσουν τον χρόνο που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις εν λόγω Υπηρεσίες, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία.

4. Στον απαιτούμενο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος συνυπολογίζονται για κάθε περίπτωση αθροιστικά:

-Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου (Ν.2084/1992, Ν.3865/2010 και Π.Δ. 169/2007).
-Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία, ΕΚΑΜ-ΤΕΕΜ κλπ.), με βάση τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Π.Δ. 169/2007, του άρθρου 8 του Ν.2084/1992 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.
-Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος για όσους κατετάγησαν μετά την 01-01-1983, χωρίς να έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την ως άνω ημερομηνία.
-Ο αναγνωριζόμενος χρόνος σπουδών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. (καταβολή εισφορών, να μη λογίζεται ο χρόνος αυτός συντάξιμος από άλλες διατάξεις κ.λ.π.).

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 21 ορίζονται τα ακόλουθα:

α. (1) Ο χρόνος των Αστυνομικών, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (Ο.Π.Υ.) και Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.), για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου γίνεται με πράξη από την αρμόδια Δ/νση του Γ.Λ.Κ. και κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

(2) Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑΜ, των παραπάνω προσώπων, μεταφέρονται στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται για επικουρική σύνταξη, μέσω των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.
β. Οι νέοι ασφαλισμένοι (ασφαλισθέντες για πρώτη φορά μετά την 01-01-1993) που έχουν την ιδιότητα του Ιατρού ή Μηχανικού, υπάγονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3865/2010, στο ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και προαιρετικά, κατόπιν επιλογής τους, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς που μπορούν να υπαχθούν λόγω της ιδιότητας τους (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ). Τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω νόμου, για υγειονομική περίθαλψη υποχρεωτικά στον ΟΠΑΔ, ανεξαρτήτως της προαιρετικής ασφάλισης τους ή όχι στα προαναφερόμενα ειδικά Ταμεία.


6. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 ορίζεται ότι:

α. (1) Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά καταργείται η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, προκειμένου να προσμετρήσουν στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία τους, τον χρόνο σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου Σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο ανωτέρω χρόνος προσμετράται πλέον τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.

(2) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών απαιτεί την καταβολή εισφοράς εξαγοράς από μέρους του ενδιαφερομένου, με ασφάλιστρο 6,67% , που υπολογίζεται επί των συντάξιμων αποδοχών του.

β. H αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία), γίνεται από τους ίδιους τους ασφαλισμένους με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη (20%). Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου (σήμερα 46,00 €) και μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 μηνών, παρακρατούμενες κατά την καταβολή τους.

γ. (1) Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (24 ½ έτη) από 1-1-2015 και μετά και κατετάγησαν μέχρι 31-12-1995 προσαυξάνεται, κατά τρία (3) έτη η συντάξιμη υπηρεσία τους. Ο εν λόγω χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

(2) Για την αναγνώριση του ως άνω χρόνου (3ετία) ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών.

7. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τρία (3) τουλάχιστον τέκνα και άνευ άλλων προϋποθέσεων (άρθρο 6, παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3865/2010).

(α) Με την ανωτέρω διάταξη εξομοιώνονται οι άντρες με τις γυναίκες που έχουν τρία τουλάχιστον τέκνα και ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση), αυξάνεται για όσους συμπληρώνουν την απαιτούμενη 20ετία ως ακολούθως:

-το 2011 απαιτούνται 21 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης.
-το 2012 απαιτούνται 23 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης.
-το 2013 απαιτούνται 25 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης.

(β) Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις προαναφερόμενες ευνοϊκές διατάξεις για όσους έχουν τρία (3) τουλάχιστον τέκνα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

1. Η Ομοσπονδία μας με την εμπειρία και τη σοβαρότητα που διαχρονικά έχει επιδείξει και συνεχίζει να επιδεικνύει, προτείνει σε όλους τους συναδέλφους να μελετήσουν με πολλή προσοχή τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους και να πάρουν τις αποφάσεις για το υπηρεσιακό τους μέλλον, χωρίς βιασύνη και αίσθημα πανικού. Ζητούμενο είναι η προσαρμογή των επιθυμιών τους, αφενός στο νέο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό πλαίσιο που έχει θεσμοθετηθεί και αφετέρου στο υπηρεσιακό, κοινωνικό γίγνεσθαι, αλλά και στο οικονομικό περιβάλλον όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σήμερα.

2. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι, η Δ/νση Οικονομικών / Α.Ε.Α. παρακαλείται για την άμεση έκδοση εγκυκλίου για την αποσαφήνιση όσων θεμάτων δεν έχουν διευκρινιστεί από την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και τις διαδικασίες αναγνώρισης των αναγνωριζόμενων ασφαλιστικών χρόνων (σπουδών, πενταετία κ.λ.π.).

3. Επισημαίνεται ότι η Ομοσπονδία μας θα παρακολουθεί στενά την ορθή εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, παραμένοντας σε εγρήγορση για τυχόν παρεκκλίσεις της Διοίκησης (κυρίως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) από το γράμμα αλλά και το πνεύμα του ανωτέρω Νόμου. Επίσης θα είναι πάντα έτοιμη να καταθέσει στο μέλλον προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της ισχύουσας Νομοθεσίας ενημέρωση των μελών της αλλά και των ενστόλων στο σύνολό τους.

 

ds _poaxia_no_sfragides