Η πρόταση της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για την παράλληλη επετηρίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 35ΕΤΟΥΣ
ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

Με το π.δ. 81/2016 “Ρύθμιση θεμάτων Προσωπικού” επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί το διαφαινόμενο μελλοντικό πρόβλημα της μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας για την λήψη αξιοπρεπούς σύνταξης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω πρόωρης αποστρατείας τους, ύστερα από την αλλαγή του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού νόμου.


Η σταδιακή αύξηση των ετών υπηρεσίας, ανά κατεχόμενο βαθμό, έτσι ώστε να προσαρμόζεται αρμονικά η βαθμολογική εξέλιξη των Αξιωματικών στα νέα ασφαλιστικά δεδομένα, δεν καλύπτει μεγάλη μερίδα Αξιωματικών που υπόκεινται στις σημερινές ασφαλιστικές διατάξεις (40 έτη υπηρεσίας), καθότι διανύουν ήδη ανώτερους βαθμούς της υπηρεσιακής ιεραρχίας, έχοντας μόλις είκοσι (20) έτη υπηρεσίας το ανώτερο.
Ως εκ τούτου, η αύξηση των ετών υπηρεσίας ανά κατεχόμενο βαθμό, ως μέτρο, δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, με δεδομένο ότι ο βαθμός του Α/Δ θεωρείται καταληκτικός για πολλούς, και άρα απαιτείται πέραν των διαλαμβανομένων στο π.δ. 81/2016 και η τροποποίηση του π.δ. 24/1997. Κατόπιν τούτου προτείνεται:

1. Αστυνομικοί Διευθυντές που κατέχουν τα τυπικά προσόντα προαγωγής στον επόμενο βαθμό και δεν έχουν συμπληρώσει 35 έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα, δύναται μετά από σχετική αίτησή τους που θα υποβάλετε (άπαξ) να παραμένουν προς συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού ορίου και μέχρι τρία (3) συνολικά έτη κατά τα οριζόμενα παρακάτω:
2. Προϋποθέσεις για την υποβολή σχετικής αίτησης είναι:
α) Ο αιτών να φέρει τον βαθμό του Α/Δ στην ενέργεια,
β) την ημερομηνία υποβολής αιτήματος, αλλά και κρίσης του να μην συμπληρώνει τριανταπέντε (35) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο Σώμα,
γ) να έχει αξιολογηθεί τα τελευταία (3) έτη, τουλάχιστον με χαρακτηρισμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».

3. Ύστερα από απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου κρίσεων, κατά τις ετήσιες κρίσεις οι ανωτέρω δύναται να κριθούν ως ακολούθως, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 47 του ΠΔ 24/1977 :
α. Προακτέος
β. Μη προακτέος
γ. Διατηρητέος
δ. Ευδοκίμως τερματίσας
ε. Αποστρατευτέος

Α.-Οι μη προακτέοι της ανωτέρω κατηγορίας δεν αποστρατεύονται, αλλά παραμένουν στο σώμα εκτός οργανικών θέσεων, κρινόμενοι ξανά κατά τις ετήσιες κρίσεις του επόμενου έτους ως προς την παραμονή τους ή όχι στην ανωτέρω κατάσταση που δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, ή μέχρι τη συμπλήρωση 35 ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο σώμα. Το σύνολο των Α/Δ που θα μπορούν να υπαχθούν στην κατάσταση αυτή, δεν δύναται να υπερβαίνει το 25% του συνόλου των οργανικών θέσεων των Α/Δ.
Αυτονόητο είναι ότι η διάταξη αυτή θα αφορά μόνο Α.Δ. που αιτηθούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση που κάποιος δεν προβεί σε δήλωση (αίτηση), θα κρίνεται κανονικά με ότι αυτό συνεπάγετε.
Αυτό θεωρούμε ότι επιβάλλεται, αφενός για να λειτουργήσει ως τρόπος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας κατά τα ασφαλιστικά δεδομένα για όσους Αξιωματικούς υπολείπονται και αφετέρου για να μην μπλοκαριστεί χρονικά η περαιτέρω υπηρεσιακή εξέλιξη στην ιεραρχία των υπόλοιπων Αξιωματικών.

Β.-Οι μη προακτέοι, διατηρούν την σειρά τους στην επετηρίδα των Α/Δ κρινόμενοι κανονικά κατά τις κρίσεις του επόμενου έτους, μη δυνάμενοι όμως να παραμείνουν στην κατάσταση αυτή πέραν των δύο (2) ετών.
Στη συνέχεια έως τη συμπλήρωση 35 ετών συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στο σώμα και εφόσον δεν κριθούν προακτέοι, υπάγονται στην κατηγορία των ευδοκίμως τερματίσαντες με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο της παραμονής του στις προαναφερόμενες καταστάσεις ( μη προακτέος - ευδοκίμως τερματίσας ) τα τρία (3) έτη.

Γ.-Οι παραπάνω διατάξεις να τύχουν μεταβατικότητας ως ακολούθως:
α) από 1/1/2018 όσον αφορά τους παραλειπόμενους και
β) από 1/1/2019 ή 2020 τους μη προακτέους (παράλληλη επετηρίδα).

 

2014 poaxia no ypografes